Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

It Ambyld heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel en spreekt mee over allerlei onderwerpen die met school en het onderwijs te maken hebben. De MR kan gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en zo haar mening geven. Zij overlegt met de directie over belangrijke zaken die beleidsmatig van aard zijn, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs, formatieberekening, het inzetten van teamleden en de bespreking van onderwijskundige nota’s uitgegeven door het schoolbestuur. Doel hiervan is dat directie en MR samen de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden willen bewaken en verbeteren. Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. In andere gevallen wordt instemming gevraagd of hoeft de MR alleen te worden geïnformeerd. Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is vier jaar, maar leden kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ouders kiezen de oudergeleding door middel van een verkiezing op het moment dat er een vacature is ontstaan. PCBO Smallingerland, de vereniging waar It Ambyld deel vanuit maakt, heeft een GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van de vereniging zijn vertegenwoordigd.

De MR vergadert vijf keer per schooljaar. De data staan op de jaarkalender vermeld. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ‘tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet’. (statuten MR)De behandeling van het desbetreffende onderwerp vindt dan in een besloten vergadering plaats.